Tlak

Nabídka revizní činnosti tlakových zařízení VTZ i UTZ

- výchozí revize
- provozní revize
- vnitřní revize
- zkouška těsnosti
- tlaková zkouška
- prohlídka a zkouška (UTZ)
- odborné prohlídky kotelen
- školení obsluhy s ověřením znalostí

Zajištění provádění revizí je zákonnou povinností všech provozovatelů tlakových zařízení vyplývající            z nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti nebo vyhlášky MD č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace, ve znění pozdějších předpisů a navazující ČSN 69 0012 s uvedením pravidelných lhůt jednotlivých revizí a povinností provozovatelů.

Obvyklé lhůty provádění revizí a zkoušek tlakových zařízení
- výchozí revize - před uvedením do provozu
- první provozní revize - do 14 dnů uvedením nádoby do provozu
- provozní revize - 1x za rok
- vnitřní revize - 1x 5 let
- zkouška těsnosti - po otevření tlakového celku
- tlaková zkouška - 1x za  10 let
- prohlídka a zkouška UTZ - 1x za 6 až 10 let
- přezkoušení obsluhy - 1x za 3 roky

Doklady, které je povinen předložit provozovatel při revizi

- technickou dokumentaci zařízení
- provozní deník
- zprávu o výchozí revizi
- zprávu o poslední revizi, popř. související protokoly se zařízením
- doklad o proškolení obsluhy


Odborná prohlídka kotelny dle § 16, vyhlášky ČÚBP č. 91/1993 Sb.
- před uvedením kotelen do provozu
- po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
- při změně druhu paliva
- vždy po 1 roce provozu
- u sezónního provozu před zahájením každé sezóny
- přezkoušení obsluhy - 1x za 5 let


Doklady, které je povinen předložit provozovatel při kontrole kotelny

- technickou dokumentaci zařízení
- provozní deník
- související protokoly se zařízením
- doklad o proškolení obsluhyVytvořte si webové stránky zdarma!